Ceny a škody na vozidlech

  • Znalecké posudky pro stanovení OBVYKLÝCH CEN všech druhů motorových, přípojných, 
    i bezmotorových vozidel.

     

 

  • Stanovení VÝŠE ŠKOD v důsledku poškození vozidel - výpočet výše nákladů na provedení opravy, posouzení přiměřenosti účtovaných cen za provedené opravy.

  

Tyto znalecké posudky jsou určeny zejména pro potřeby orgánů Policie ČR, soudy, pro firmy i fyzické osoby, pro potřeby převodu majetku, dědické a pozůstalostní řízení apod.

Posudky jsou zpracovávány v souladu se Znaleckým standardem č. I/2005 a metodikou zpracovanou Ústavem soudního inženýrství v Brně.
V zájmu dosažení maximální přesnosti a objektivity výsledků je rovněž přihlíženo k metodice zpracované Ústavem súdného inžienierstva Žilinskej univerzity. Jedná se o velmi propracovanou metodiku, která vychází z dlouhodobých praktických zkušeností a dává velice přesné výsledky.

Při výpočtech cen motorových vozidel a výše škody na motorových vozidlech  jsou využívány průběžně aktualizované softwarové produkty firmy EurotaxGlass's, konkrétně Autowert on-line a ERE on-line, dále program AVN, který je produktem České pojišťovny. 

Při identifikaci vozidel dle VIN je využívána smlouva s firmou CEBIA spol. s.r.o. , která umoňuje přístup do systému ICARIS Expert.

 

  • Zcela specifickou činností jsou znalecké posudky pro ocenění historických motorových vozidel.

 
Při oceňování historických vozidel je kromě jiného notno respektovat zásady dané Mezinárodním technickým kodexem FIVA (Federace klubů historických vozidel), který definuje historické vozidlo jako mechanicky poháněné silniční vozidlo, které je minimálně 30 let staré, je uchováváno a udržováno  v historicky věrném stavu, není užíváno ke každodenní přepravě a má být udržováno a užíváno řádným, ekologicky šetrným způsobem, stejným jako v období svého vzniku. Modernizace, úpravy, nebo jiné změny oproti původnímu stavu jaou nepřípustné a principiálně musí být omezeny na takové změny, které jsou vyžadovány úřady nebo úpravy z důvodu invalidity. Změny musí být zadokumentovány tak, aby bylo možno v budoucnu  kýmkoliv odhalit, jak se vozidlo liší od originálního stavu.
Při stanovení cen historických vozidel se  vychází např. ze statistik Classic Analyctis, z aukcíi, z nabídek a poptávek na Internetových serverech.
Historická vozidla se rozlišují následovně: Typ A - Standardní, TYP B - Dobově upravené, Typ C - Kopie a repliky, Typ D - Upravené mimo období.
Skupiny zachovalosti podle původnosti: Vozidla na AUTENTICKÁ, ORIGINÁLNÍ,  REPASOVANÁ, PŘESTAVĚNÁ.
Věkové kategorie vozidel:
Třída A (Ancestor) Vozidla vyrobená do 31. prosince 1904
Třída B (Veteran) Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1905 a 31. prosincem 1918
Třída C (Vintage) Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1919 a 31. prosincem 1930
Třída D (Post Vintage) Vozidla vyrobená mezi 1.lednem 1931 a 31. prosincem 1945
Třída E (Post War) Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1946 a 31. prosincem 1960
Třída F Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1961 a 31. prosincem 1970  
Třída G Vozidla vyrobenámezi 1.lednem 1971 a věkovým limitem FIVA (tedy minimálně 30 let stará)

 

Některé složitější, nebo nejasné technické problémy z oblasti oceňování vozidel a autoopravárenství konzultuji se svým kolegou soudním znalcem Jiřím ZELENKOU (byl jmenován znalcem v roce 1980), se kterým si rovněž vzájemně provádíme u složitějších znaleckých posudků tzv. interní oponenturu.
Zde je odkaz na jeho webové stránky: http://www.znalec.tym.cz/


Ukázka mnou zpracovaného znaleckého posudku na ocenění vozidla:
(Soubor ve formátu "pdf")


A jedna perlička navíc:Ukázka znaleckého posudku na ocenění vozidla ze 70. let minulého století.....

Pro zvětšení klikněte na níže uvedený obrázek: