Ceny a škody na vozidlech

  • Znalecké posudky pro stanovení OBVYKLÝCH (TRŽNÍCH) CEN všech druhů motorových, přípojných, 
    bezmotorových vozidel a jejich částí, strojů a zařízení, zemědělské, manipulační a stavební techniky.

     

 

  • Stanovení VÝŠE ŠKOD v důsledku poškození vozidel - výpočet výše nákladů na provedení opravy, posouzení přiměřenosti účtovaných cen za provedené opravy.

  

Tyto znalecké posudky jsou určeny zejména pro potřeby orgánů Policie ČR, soudy, pro firmy i fyzické osoby, pro potřeby vkladu nebo vyřazení vozidla z majetku společnosti, dědické a pozůstalostní řízení, občansko - právní spory,  apod.

Posudky jsou zpracovávány v souladu se Znaleckým standardem č. I/2005, č. I/2020 a metodikou zpracovanou Ústavem soudního inženýrství v Brně.
Znalecké posudky jsou rovněž vypracovány v souladu se zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a vyhláškami, s tímto zákonem souvisejícími. 

Při výpočtech cen silničních vozidel a výše škody na vozidlech je využívána smlouva s firmou CEBIA spol. s.r.o. , která umoňuje přístup do systému Autotracer (kontrola identifikátorů a prověření historie vozidel) a do systému CebiCat GT

  • Zcela specifickou činností jsou znalecké posudky pro ocenění historických motorových vozidel.

 
Při oceňování historických vozidel je kromě jiného notno respektovat zásady dané Mezinárodním technickým kodexem FIVA (Federace klubů historických vozidel), který definuje historické vozidlo jako mechanicky poháněné silniční vozidlo, které je minimálně 30 let staré, je uchováváno a udržováno  v historicky věrném stavu, není užíváno ke každodenní přepravě a má být udržováno a užíváno řádným, ekologicky šetrným způsobem, stejným jako v období svého vzniku. Modernizace, úpravy, nebo jiné změny oproti původnímu stavu jaou nepřípustné a principiálně musí být omezeny na takové změny, které jsou vyžadovány úřady nebo úpravy z důvodu invalidity. Změny musí být zadokumentovány tak, aby bylo možno v budoucnu  kýmkoliv odhalit, jak se vozidlo liší od originálního stavu.
Zatímco obvyklá cena  běžných motorových vozidel je přímo závislá na počtu najetých kilometrů a s dobou provozu klesá, u historických vozidel není počet najetých kilometrů určujícím faktorem a s dobou provozu cena historického vozidla obvykle roste. Stejné to je i při ocenění pneumatik, protože originální pneumatiky zvyšují cenu historického vozidla, nehledě na jejich amortizaci. Pro historická vozidla je důležitým určujícím kritériem ceny mimo jiné originálnost dílů, ze kterých se vozidlo skládá. Kromě stavu jednotlivých skupin je třeba zkoumat i původnost jednotlivých dílů. Platí zde, že pokud díly jednotlivých skupin nejsou originální, klesá cena vozidla jako celku.
Někdy stačí, aby bylo konkrétní historické vozidlo jen po určitou dobu vlastněno např. nějakou známou osobností a jeho  cena může být o poznání vyšší než u stejného vozidla v lepším stavu, ale zato bez příběhu.
Je nutno si uvědomit, že udržování historického vozidla znamená nikdy nekončící náročnou údržbu a péči, k jeho údržbě je nutné mít k dispozici odpovídající prostory a zejména schopného odborníka, znalého problematiky údržby historických vozidel.

Při stanovení cen historických vozidel se  vychází např. ze statistik Classic Analyctis, z aukcíi, z nabídek a poptávek na Internetových serverech.
Historická vozidla se rozlišují následovně: Typ A - Standardní, TYP B - Dobově upravené, Typ C - Kopie a repliky, Typ D - Upravené mimo období.
Skupiny zachovalosti podle původnosti: Vozidla na AUTENTICKÁ, ORIGINÁLNÍ,  REPASOVANÁ, PŘESTAVĚNÁ.
Věkové kategorie vozidel:
Třída A (Ancestor) Vozidla vyrobená do 31. prosince 1904
Třída B (Veteran) Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1905 a 31. prosincem 1918
Třída C (Vintage) Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1919 a 31. prosincem 1930
Třída D (Post Vintage) Vozidla vyrobená mezi 1.lednem 1931 a 31. prosincem 1945
Třída E (Post War) Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1946 a 31. prosincem 1960
Třída F Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1961 a 31. prosincem 1970  
Třída G Vozidla vyrobená mezi 1.lednem 1971 a věkovým limitem FIVA (tedy minimálně 30 let stará)

 

Některé složitější, nebo nejasné technické problémy z oblasti oceňování vozidel a autoopravárenství konzultuji se svým kolegou soudním znalcem Jiřím ZELENKOU (byl jmenován znalcem v roce 1980), o jehož odborné úrovni jsem měl možnost se opakovaně přesvědčit a se kterým si rovněž vzájemně provádíme u složitějších znaleckých posudků tzv. interní oponenturu.
Zde je odkaz na jeho webové stránky: http://www.znalec.tym.cz/


 

Perlička navíc:Ukázka znaleckého posudku na ocenění vozidla ze 70. let minulého století.....

Pro zvětšení klikněte na níže uvedený obrázek: