Objednávka znaleckého posudku

Zaručuji Vám:

 • Individuální přístup ke klientovi.
 • Pečlivost  a serióznost při zpracování posudků.
 • Profesionalitu, kvalitu a odbornost danou mým vzděláním, certifikací Expert v oboru analýza silničních nehod, získanou na Ústavu soudního inženýrství v Brně (309/174/QSN/2019) a dále 25. lety praxe, získané  při soudně - znalecké činnosti, pravidelnou účastí na zdokonalovacích kurzech k simulačním programům Virtual CRASH, PC-Crash, mezinárodních konferencích organizace EVU a dalších akcích, pořádaných Ústavem soudního inženýrství v Brně a organizacemi EVU a AZO.
 • Pracuji vždy na základě aktuálních informací, s nejmodernějšími nástroji, průběžně se vzdělávám, nakupuji aktuální upgrady simulačních programů. Uvědomuji si, že absolvování jakéhokoliv odborného studia před XX léty neznamená být odborníkem v současné době.

Samozřejmostí je bezplatná vstupní konzultace, která většinou zahrnuje: 

 • Upřesnění k jakému účelu bude posudek zpracován.
 • Odhad rozsahu prací a předběžné stanovení přibližné výše znalečného za vypracování posudku.
 • Možný termín dodání.
 • Požadavky znalce na seznam podkladů, potřebných ke zpracování posudku.
 • Rozsah potřebné spolupráce ze strany zadavatele.

Omezující podmínky

 • Pro zpracování znaleckého posudku vyžaduji dodání kompletních a originální podkladů, (zejména kvalitní barevné fotodokumentace v elektronické podobě v dostatečném rozlišení), v případě, že podklady nejsou úplné, dostatečné a technicky přijatelné, nemohu znalecký posudek vypracovat.
 • Zpracování kvalitního znaleckého posudku vyžaduje určitou dobu, nejsem schopen např. zpracovat znalecký posudek na cenu vozidla do následujícího dne po uskutečnění objednávky, v tomto případě je termín cca 1 týden  za předpokladu, že mám volnou kapacitu.
 • V případě analýzy dopravní nehody je pracnost u jednoduchých nehod od cca  40 hodin, u složitějších nehod  je samozřejmě pracnost ještě větší, termín dodání je minimálně 1 měsíc za předpokladu, že mám  volnou kapacitu.
 • Podle zákona  č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích  a znaleckých ústavech jsem povinen znalecké posudky zadané orgány veřejné moci vyřizovat přednostně.
 • Znalecké posudky zpracovávám, vědom si znaleckého slibu, významu znaleckého posudku z hlediska obecného zájmu a  trestních následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku dle § 346 trestního zákoníku.
 • Pokud zpracuji znalecký posudek, jsem si vědom, že jej musím obhájit při jednání před úřady, nebo  soudy, znalecký posudek je dle zákona opatřen podpisem, znaleckou pečetí a dalšími náležitostmi, tím přebírám odpovědnost za odbornou úroveň a kvalitu dokumentu.
 • Nezpracovávám znalecký posudek, pokud na základě studia poskytnutých podkladů vyjde najevo, že se jedná fingovanou dopravní nehodu (tzv. pojistný podvod), popř. pokud byla nehoda způsobena objednavatelem v souvislosti s požitím alkoholu, nebo omamných látek.
 • Po špatných zkušenostech s některými klienty vyžaduji platbu, popř. zálohu za provedené úkony předem na bankovní účet.

Ochrana Vašich osobních údajů:

 • Je zajištěna v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., O ochraně osobních dat a v souladu s obecným nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR). 
 • Veškeré informace a údaje poskytnuté klientem o jeho fyzické či právnické osobě k sjednaným účelům znalci jsou zpracovávány a archivovány znalcem pouze k sjednaným záměrům, striktně bez možnosti vědomí a zneužití sdělených informací, údajů, záměrů a sjednaných podmínek třetí stranou.

Formulář objednávky:

CAPTCHA
Tato otázka je pro testování, zda jste či nejste člověk, aby se zabránilo spamu.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.