Členství v profesních organizacích

EVU - Evropská společnost pro výzkum a analýzu nehod

EVU je zkratka pro Evropskou společnost pro výzkum a analýzu nehod (Europäischer Verein für Unfallforschung und Unfallanalyse e. V.) se sídlem ve Wiesbadenu (SRN). Tato instituce byla  založena v roce 1991. Účelem společnosti je zejména v rámci Evropské unie sjednotit metodiku znalecké činnosti při analýze silničních dopravních nehod a účelně soustředit prostředky na jejich výzkum. Členy této společnosti jsou evropští odborníci na výzkum a analýzu nehod v silniční dopravě z Belgie, České republiky, Maďarska, Itálie, Nizozemí, Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, Slovinska,  Švýcarska a Francie.  Společnost se zabývá výzkumem nehod a zprostředkováním nejnovějších informací členům. V současnosti má společnost více než 300 členů.
Pro zastupování znalců - analytiků silničních nehod z České republiky byla v rámci této společnosti na ustavujícím shromáždění dne 3.10.1996 v Brně vytvořena národní skupina (EVU - NS v ČR) . Z řad českých znalců - analytiků silničních nehod je v současné době členy více než 60 odborníků - jednotlivců  i znaleckých ústavů.

 

AZO - Asociace znalců a odhadců České republiky

AZO je občanským sdružením, registrovaným MV ČR. Sdružuje soudní znalce různých oborů, jmenované podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a odhadce majetku. Hlavní náplní Asociace je trvalé zvyšování odborné úrovně členů, pořádání školení, sympozií, konferencí a společenských akcí. Každoročně pořádá pravidelné přezkušování svých členů.